Ga naar de inhoud

De UWV Affaire

 UWV Cijfers tot en met April 2012van de Site:

 

Ontwikkeling WW (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend bestand 

2011      
     407,9 269,9
 2012      175,6 153,4 292,1

(t/m april)
Uit het: UWV Jaarverslag

In de eerste vier maanden 2012 heeft UWV duidelijk meer (17 procent) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste vier maanden van 2011: 212.600 tegenover 182.000.
We kenden 175.600 nieuwe WW-uitkeringen toe, 20 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2011 (146.900).

Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 292.100, 13 procent meer dan eind april 2011. Deze stijging zette de laatste maanden van 2011 in als gevolg van de verslechterende economische situatie.
Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (85.700).
Daarnaast zijn er veel lopende uitkeringen voor 35- tot en met 44-jarigen (69.200) en voor de groep ouder dan 55 jaar (76.200).

In de eerste vier maanden van 2012 was de instroom in alle leeftijdsgroepen hoger dan de uitstroom.
Dit is het gevolg van de verslechterende economische situatie.

Het aantal beëindigde uitkeringen is met 153.400 iets hoger (1 procent) dan de uitstroom in de eerste vier maanden van 2011.
De relatief grootste stijging deed zich voor bij de groep van 15 tot en met 24 jaar (11 procent extra beeindigingen).

WIA:
In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we iets minder WIA-aanvragen (18.500) dan in de eerste vier maanden van 2011 (19.100)

Klanten met een arbeidsbeperking die een re-integratietraject zijn gestart en een betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject;
32 procent (2008)
32 procent (2009)
29 procent (2010)
12 procent (2011)

WAjong:

Hier zien we ook weer iets vreemds optreden

Site: We ontvingen in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 8.400 nWajong-aanvragen.

4-maandsverslag: Nieuwe Wajong
We handelden in de eerste vier maanden van dit jaar 8.100 nWajong-aanvragen af.

Sociaal-medische beoordeling nWajong
(x 1.000)
1e vier maanden 2012 1e vier maanden 2011
Toegekende aanvragen
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 0,5 0,5
werkregeling 2,5 2,4
Studieregeling 2,0 2,2
alleen arbeidsondersteuning 0,0 0,0

Totaal 5,0 5,1

Afgewezen aanvragen 3,2 3,3

Totaal 8,2 8,3

Uit het viermnaanden verslag blijkt dat de beloofde bezuinigingen nu juist EXTRA*** kosten met zich meebrengen:

De werkloosheid is fors gestegen, in de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden.

We zetten daarbij zoveel mogelijk UWV-medewerkers in die door de bezuinigingen boventallig zijn geworden. ***

[De klanttevredenheid is in de eerste vier maanden van het jaar licht gedaald: uitkeringsgerechtigden geven ons een 6,9 (2011: 7,0) als rapportcijfer en werkgevers een 6,2 (2011: 6,3). Onze medewerkers ervaren extra werkdruk en tegelijkertijd onzekerheid over hun eigen toekomst. In de eerste vier maanden van 2012 is ons personeelsbestand afgenomen met 541 medewerkers, 84 medewerkers zijn boventallig verklaard.]

Duidelijk is dat met name de bereikbaarheid en de matchfunctie van werk.nl verbetering behoeven; we werken systematisch aan verbetering hiervan. De verwachting dat er in één klap een perfect systeem is om face-to-facecontacten te vervangen, is niet realistisch. De ontwikkeling van een volwaardig e-dienstverleningsconcept gaat nog zeker tot 2015 duren.

De fraude vooral ook van “Reintegratie bedrijven” is sterk toegenome:

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 15.700 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld (schadebedrag: € 20,3 miljoen).
Daarnaast volgen we leveranciers kritisch: er lopen inmiddels zeven onderzoeken naar eventuele frauduleuze praktijken bij jobcoachbedrijven.
Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven
In de eerste vier maanden van 2012 liepen twee onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven.
In april zijn nog eens vijf onderzoeken gestart naar andere jobcoachbedrijven.

De beslissingen blijken ook vaker onrechtmatig:

De UWV-brede rechtmatigheid is gedaald van 99,1 procent tot 98,4 procent.

Ook het aantal bezwaren dat aangetekend is, is scherp gestegen, en ondanks bezwaren van de Nationale Ombudsman is ook die afhandeling nog steeds gericht op het afdoen met een knip&plak standaardbrief…
Waarom het UWV dus ook een brief *voor* de client samensteld, zo heb ik er ook zelf een mogen ontvangen:

Daarin stond: “Client geeft aan geen WIA te willen”, na mijn aanvraag WIA met daariin ook het dossier over de onrechtmatige behandeling van ed WA-jong besproken werd !!!

[Rapport Nationale ombudsman]
[De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. Het gaat daarbij om zaken als het informeren van klanten bij de terugvordering van een uitkering, adressering van brieven, het niet nakomen van terugbelafspraken en het afhandelen van klachten.]

Voor een betere klachtenafhandeling is een nieuw brievenboek gemaakt dat bestaat uit standaard-tekstblokken waarmee onze medewerkers brieven kunnen samenstellen.
Antwoorden van UWV naar aanleiding van interventies door de Nationale ombudsman riepen bij deze regelmatig vragen op.
Sinds januari bieden we bij klachten over bejegening de klant een driegesprek aan. Wanneer de klant aangeeft daarvan geen gebruik te willen maken, krijgt hij altijd een brief waarin staat verwoord waarom de klant niet in gesprek wil.

Erg vreemd is toch wel dat het aantal uitkeringen scherp is toegenomen, maar het betaalde bedrag aan uitkeringen exact hetzelfde is gebleven:
Eveneens wonderbaarlijk dat aan het einde van de verslaglegging sprake is van een toename van 20% maar aan het begin slechts van 17%

begin: In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
eind: Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we voor een bedrag van totaal € 6,8 miljard aan uitkeringen uitbetaald (eerste vier maanden 2011: ook € 6,8 miljard).

v

Maar wat me nog het meeste tegen de borst stuitte is wel dat het UWV nu vaart op gegevens die ze van het internet haalt, alsof dat ook maar enigszins betrouwbare info zou zijn…

Digitale recherche, internet research en social media
UWV neemt deel aan het IRN-project (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk) samen met de Politie Gelderland en de Universiteit van Amsterdam. In dit netwerk wordt gebruik gemaakt van de nieuwste zoektechnologie om het internet te scannen op voor UWV interessante en relevante risico’s van uitkeringsfraude. Andere deelnemende partijen zijn de Belastingdienst, SIOD, Nederlandse Bank, NCTB en de AFM. Dit zoeken beperkt zich vooralsnog tot individuele klanten of groepen van een beperkte omvang.
In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruikmaken van het IRN-netwerk.
De eerste pilot vindt plaats op twee kantoren waar we IRN gebruiken om onderzoeksdossiers te verrijken met gegevens afkomstig van het internet.

EN die van het internet vergaarde nonsens word dan weer vrijelijk met derden gedeeld 🙁

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie UWV levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Cenrtaal Bureau voor de Statistiek (CBS).

EN ook dus met commerciele verzekeraars, iets wat volgens de regels van Grondwet en het CBP wederrechtelijkis:

De pensioenuitvoerders kunnen terecht op een eigen nieuw webportaal UGD Zakelijk Portaal, dat is opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de SVB, is daar samengebracht.

Erg triest om te lezen dat ze niet eens meer zien dat Privégegevens niet gedeeld mogen worden met Marktpartijen, ze denken zelfs dat het gewoon met de marktpartijen overlegd kan worden hoe die het efficiëntst aan te bieden…

Op ICT-gebied wordt steeds intensiever samengewerkt binnen de overheid: gezamenlijk gebruikte voorzieningen zoals DigiD en de verdere ontwikkeling daarvan maken dat noodzakelijk. Maar ook de mogelijkheid om door samenwerking schaalgrootte en daarmee efficiencywinst te realiseren is een belangrijke drijfveer. Voorwaarde voor succes is effectieve coördinatie.

Ons initiatief voor een Centrum voor Informatiebeveiliging & Privacybescherming (CIP) is inmiddels verder uitgewerkt.
De eerste maanden van 2012 hebben we contacten gelegd met overheden ***en marktpartijen*** die het initiatief ondersteunen.

EN aan die Privégegevens maar ook Medische gegecevens van Burgers willen ze dus net als de KPN geld gaan verdienen :-(((
Terwijl in de wet overduidelijk staat dat medische gegevens alleen gedeeld mogen worden met derden na schriftelijke toestemming van client, en dat daar al vaak de Client misleid word door te beweren dat het verleden nodig is om terwijl dara nu juist de staat 1,2 miljard vereveningsbijdrage betaalt per grote verzekeraar…

Samenwerking met gemeenten
Gebleken is dat samenwerking vooral geld oplevert als men functies ontdubbelt, nieuwe technologieën toepast en gegevens hergebruikt.

Daarom wordt een verkenning gedaan hoe en (vanaf) wanneer er samengewerkt kan worden tussen UWV en de G4 rond de backoffice, op een zodanige manier ***dat het geld oplevert***.

Ook op andere terreinen zoeken we steeds meer samenwerking met gemeenten. Het gaat dan met name om dienstverlening aan werkgevers (zie 4.2) en om indicatiestelling.
In het noorden van Nederland doen we dat samen met zeven gemeenten en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Ook hier verzorgt UWV indicatiestellingen bij gemeentelijke sociale diensten, met als uitgangspunt participatie van de klanten.

Ook eventueel toezicht op het gebruik van ed gegevens willen ze onmogelijk maken door gebruik en logistiek (waar gaan de gegevens heen) te **ontvlechten**

Onderzoek ontvlechting: er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om gegevenslogistiek en gegevensgebruik van elkaar los te koppelen en de effecten daarvan.

Om +++de juridische belemmeringen voor een breder gebruik+++ door gemeenten op te lossen, zijn de contacten met het Inlichtingenbureau geïntensiveerd.
***Ook zijn informatieanalyses gestart naar de mogelijkheden van (her)gebruik van bestaande producten voor verzekeraars.***

De Dienstverlening word geheel gedigitaliseerd, dus ook het UWV gaat een enorme bak werkelozen opleveren, want uiteindelijk zullen ze hun eigen mensen moeten ontslaan, of blijven ze gewoon her-reoganiseren zoals verderop blijkt in *Personeelsbestand:

Internet belangrijkste kanaal
We bieden steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet.
Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

De Autorisatieketen (het toekennen van uitkeringen e.d.) word eveneens volledig gedigitaliseerd, zonder tussenkomst van menselijk handelen !

Ook is de eerste groep systemen in het rekencentrum vastgesteld waarvoor de autorisaties geautomatiseerd (dus zonder tussenkomst van menselijke beheerhandelingen) consistent worden gehouden met de beter ondersteunde registratie van de autorisaties.

De realisatie van die *opnieuw* digitaliseren van de werkplekken, is ook opvallend tegenstrijdig, word het nu met bestaande apparatuur gedaan, of krijgt ook het UWV zijn derde ICT-debacle net als de politie?

Uitgangspunt van het ICT-beleid van UWV is ***hergebruik*** van bestaande goedwerkende voorzieningen, aangevuld met standaardprogrammatuur.
Dat geldt ook bij de omschakeling op digitale dienstverlening aan klanten (e-dienstverlening) en op e-werken voor eigen medewerkers.

De aanbesteding van een standaardsoftwarepakket voor de ondersteuning van e-werken is inmiddels ***tot aan de gunningsfase afgerond.
Voor de implementatie wordt intern een team samengesteld, aangevuld met expertise van sourcingpartners waar nodig.

Het planmatig en regulier uitgevoerde groot onderhoud blijft onverminderd aandacht vragen.
In 2012 zijn in dit kader de eerste stappen gezet op weg naar de ***vernieuwing van het platform*** van UWV WERKbedrijf voor e-dienstverlening. De aanbesteding voor de kantoorautomatisering van UWV ***is inmiddels gegund.

PERSONEELSBESTAND de virtuele bezuiniging…

Volgens hun prachtige staatje hebben ze hun personeelsbestand virtueel ingekrompen met 542 man/vrouw (bezuinbigd)
Maar nemen ze (door de crisis) juist weer 700 mensen aan, volgens mij neemt het personeelsbestand dan met 158 TOE, helaas zijn dat klaarblijkelijk “vrijwilligers” uit hun eigen bakken, en word de dienstverlening helemaal onder de maat (nu hebben ze net een 6,2)

Het ministerie van SZW heeft ons in maart extra budget toegekend waarmee we ongeveer 300 extra mensen kunnen inzetten voor de begeleiding van werkzoekenden.

Ontwikkeling personeelsbestand
De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Hierbij kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste vier maanden van 2012 zijn 84 medewerkers boventallig verklaard.

In de eerste vier maanden van 2012 is het aantal medewerkers verder gedaald.
Personeelsverloop 2012 30-4-2012 31-12-2011
Medewerkers 18.987 19.529
Fte’s 16.238 16.645

Om het als gevolg van de economische crisis snel groeiende aantal WW-aanvragen te kunnen opvangen, hebben we van SZW extra budget gekregen om de capaciteit tijdelijk op te schalen. Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringsverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden.

verdere toelichting op dit bedrog zodat het extra duidelijk word, voor 5 uitgestroomde verzekeringsartsen nemen ze er 22 aan !

Tot mei gaat het om een instroom van in totaal 22 fte artsen. De uitstroom van artsen bedraagt 5 fte over deze periode.

EN zetten ze mensen met sociaal/emotionele problemen, die daardoor “op afstand van de arbeidsmarkt staan” oftewle de zeer langdurig werklozen op Klantencontact, nogal logisch dat je niet fatsoenlijk te woord gestaan word als je ze belt, en de arme ziel aan de telefoon geen idee heeft waar je het over hebt als je in detail gaat.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen.
In de eerste vier maanden van 2012 zijn bij Klantencontact 43 nieuwe medewerkers gestart met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook WA-jongers worden daar *tewerkgesteld* want een baan krijgen doen ze niet, als het UWV al niet eens meer baangarantie bied, waar gaan we dan heen met Nederland :-()

Daarnaast werkten in de eerste vier maanden van 2012 in totaal 45 Wajongers binnen onze organisatie op een werkervaringsplek.
Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter.

We richten ons daarbij met name op moeilijk bemiddelbare Wajongers.
We verwachten in het tweede halfjaar van 2012 de eerste Wajongers op de nieuwe duurzame werkplekken.

DE GEVOLGEN:

Wij onderkennen als belangrijkste risico’s met betrekking tot beleidsprioriteiten:
Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept

Aanpassing wet- en regelgeving; Bij de invulling is rekening gehouden met de-regulering.
Eventuele vertragingen kunnen ertoe leiden dat we taakstellingen niet geheel behalen.

In samenhang met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving willen we vergaand automatiseren, en ook elders handmatig werk te laten vervallen.
Dit betekent een forse reductie van personele capaciteit.

Productieverlies door Redesign:
Medewerkers zijn onvoldoende in staat om omschakeling naar het nieuwe businessmodel te maken. (toename ziekteverzuim UWV medewerkers)

Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012
Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

Eén van de maatregelen die UWV heeft genomen, is een tijdelijk pakket van noodmaatregelen die ingezet kunnen worden naar inzicht en behoefte. Het betreft het verminderen van belmomenten, minder controle van gegevens (vertrouwen op verantwoordelijkheid van de klant), het slimmer inzetten van rekentools, en het niet meer beoordelen van vakantieverzoeken voor minder dan twintig dagen.
Hiermee komt wel de rechtmatigheid in het gedrang, deze is volgens indicatieve berekeningen in de eerste vier maanden van 2012 gedaald tot 98,4 procent.
Een verhoogde instroom WW en het aangepaste dienstverleningsconcept, zullen leiden tot extra bezwaren en tot druk op een tijdige afhandeling van deze bezwaren.

Werken aan integriteit
In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we 84 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit.
In deze periode zijn 38 onderzoeken gestart en werden 47 zaken afgesloten.
Er zijn in acht gevallen arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van een strafschorsing tot ontslag op staande voet.

De aan deze nevenfuncties verbonden risico’s zijn in beeld gebracht en risicobeperkende maatregelen zijn genomen.Voor enkele ’risicovolle‘ organisatieonderdelen hebben we de uitgevoerde analyse op de medewerkers laten toetsen en daar waar nodig zijn extra risicobeperkende maatregelen geadviseerd.

RESULTATEN

Dan nu de resultaten van het EXTRA geld dat er naar de UWV gepompt werd:

Uitstroom naar werk 1e vier maanden 2012 2012, 1e vier maanden 2011, 1e vier maanden
Totaal aantal aan werk geholpen klanten 90.600 108.700
waarvan werkzoekenden met recht op WW-uitkering 83.800 94.100

waarvan andere werkzoekenden
– mensen met recht op Bijstanduitkering 2.600 8.400
– mensen zonder recht op uitkering 2.300 3.700

waarvan mensen met een arbeidsbeperking 1.900 2.500
– mensen met recht op Wajong-uitkering 1.200 1.400
– mensen met WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering 700 1.100

EN de vergrijpen tegen de elementaire mensenrechten, en ook hier weer verschillende cijfers, en vooral eufemistisch taalgebruik.
62 danwel 63 mensen zijn hun uitkering kwijt, met alle sociaal/economische, maar ook medische gevolgen van dien…:

Passend Werkaanbod
Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa).
Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben onze inspanningen geleid tot het realiseren van 2.530 PaWa’s.

Resultaat 2012, 1e vier maanden
Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 1.072
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 1.180
Klant heeft afgezien van uitkering 62
Klant heeft zelf andere baan gevonden 216

In 96 gevallen is verwijtbaar gedrag geconstateerd. Dit heeft geleid tot 63 opgelegde maatregelen.
We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarbij een maatregel is opgelegd de komende maanden duidelijk toeneemt.

Bij de mensen die nota bene ene zelfgespaarde WW uitkering ontvangen zien we dezelfde flessentrekketrij van het UWV, 4000 mensen zijn gekort op hun zelfbijeengespaarde recht…:

In de eerste vier maanden zijn 8.229 kennisgevingen over verwijtbare gedragingen van klanten met een WW-indicering afgegeven.
Van de kennisgevingen waarop een beslissing is genomen, heeft 44 procent geresulteerd in een maatregel.
We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarin een maatregel wordt opgelegd, de komende maanden aanzienlijk toeneemt.

ONTBREKENDE TRANSPARANTIE, verdere gegevens over de rest van het jaar zijn er dus wel!

Wonderlijk hoe in het verslag over de eerste vier nmaanden (waar blijven de WGA WIA en WAjongcijfers over Mei-Augustus) stappen ze opeens over op ! 6 Maanden… Van een viermaandsverslag over op de eerste en tweede kwartaal, en daarover weten ze al te vertellen hoe de rechtmatigheid door het gesjoemel in de eigen organsisatie onder druk staat.

TOENAME FINANCIELE ONRECHTMATIGHEDEN

Een toename van financiele onrechtmatigheden van +43% over het gehele budget (van 6,8 miljard…) en een toename van 100% aan dubieuse financiele “onzekerheden” van +100%
Het verklaard wel in 1 keer hoe het kan dat er met een ENORME toename aan instromende clienten, EXACT hetzelfde aan uitgekeerde lasten is…

Financiële Rechtmatigheid t/m tweede kwartaal verslagjaar 2012

Financiële fouten in % Onzekerheden in %
2012 2e 2011 2e 2012 1+2e 2011 1+2e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Wajong 0,3 0,3 […0 %] 0,1 0,0 [+100 %]
WAO 0,1 0,0 [+100 %] 0 0,0 […0 %]
WAZ 0,2 0,0 [+100 %] 0 1,3 [-100 %]
WAZO 1,1 0,2 [+450 %] 0 0,0 […0 %]
WIA 0,6 0,4 [+ 50 %] 2,6 1,0 [+160 %]
WW 2,2 1,3 [+ 69 %] 0,9 0,3 [+200 %]
ZW 2,0 3,2 [+100 %] 0,7 0,3 [+133 %]
TW 3,8 2,5 [- 38 %] 0 1,8 [-100 %]
BIA 0,0 0,0 […0 %] 0 0,0 […0 %]
IOW 0,0 4,7 [-100 %] 0 0,0 […0 %]
________________________________________________________________________________
UWV-breed 1,0 0,7 [+ 43 %] 0,6 0,3 [+100 %]

Wellicht is deze opzienbarende toename van financiele onrechtmatigheden de verklaring van hoe het mogelijk is dat ondanks dat het aantal uitkeringen scherp is toegenomen van allen al de WW met 17-20%, het betaalde bedrag aan uitkeringen exact hetzelfde is gebleven:

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we voor een bedrag van totaal € 6,8 miljard aan uitkeringen uitbetaald (eerste vier maanden 2011: ook € 6,8 miljard).

Eveneens wonderbaarlijk dat aan het einde van de verslaglegging sprake is van een toename van 20% (pag. 20) terwijl er aan het begin (pag. 2) slechts van 17% sprake was

begin: In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
eind: Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

Ondanks een toename van instroom blijft het aantal betalingen ver achter bij de Bogroting die op basis van een veeel lager instroom is opgesteld…
Een toename van instroom van gemiddeld 13%, maar een afname van betalingen ad 9% !?!

4. Inkomensverzorging Realisatie Begroting Verschil %
(in miljoenen € ) t/m april 2012 t/m april 2012
Betalingen 28,6 31,3 -2,8 -8,9%

UITBETALINGEN TOTAAL 94,4 Miljoen ???
Helemaal aan het einde van dit vol ommissies en elkaar tegensprekende feiten kwam dan de ad ultimo trieste waarheid, van de 6,8 miljard die het UWV toegeschoven krijgt, word maar 94,4 miljoen aan betalingen gedaan ???

Er word nota bene 10x zoveel uitgegeven aan Claimbeoordeling… (964,7 miljoen)

wie kan me dat uitleggen ???

ENIG POSITIEVE PUNTJE IN HEEL HET VERSLAG

Nu duidelijk is dat de Tewerkstellings slavernij alleen geld kost is dat gelukkig wel nagenoeg gestopt !

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land- en tuinbouw
Resultaat 1e vier maanden 2012 1e vier maanden 2011
Aanvraag gestopt 5 97
Aanvraag verleend 7 497
Aanvraag geweigerd 20 219

In de eerste vier maanden van 2012 zijn er veel minder vacatures in de land- en tuinbouw gemeld dan in dezelfde periode in 2011: 403 tegenover 2.463 in de eerste vier maanden van 2011.
Naar de gemelde vacatures zijn tot nu toe 213 werkzoekenden verwezen. Het gaat om gemotiveerde kandidaten.
Toch nemen werkgevers deze kandidaten vaak niet aan.
Slechts 13 doorverwezen werkzoekenden zijn aangenomen op een vacature in de land- en tuinbouw.

Gepubliceerd inFictie & Feit