Ga naar de inhoud

Wat gaat het gestuntel van de Staat ons BELASTINGBETALERS zoal kosten?

Kamerstuk 33 240 IXB, nr.
Jaarverslag 2011 van het ministerie van Financiën (IXB)

Vraag 8
Wat is het maximale risico dat de Nederlandse Staat loopt in het geval dat Griekenland niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen?

Antwoord

 •  Het totale risico voor de Nederlandse staat is aanzienlijk hoger dan alleen garanties en geleende bedragen. Immers als het mis gaat in Griekenland heeft dit indirect ook gevolgen voor belastinginkomsten als gevolg van vertrouwenseffecten en economische effecten.
 •  De maximale exposures die de Nederlandse staat heeft op Griekenland als gevolg van de verstrekte leningen zijn als volgt:
  1. Bilaterale leningen; 3,2 miljard euro (zie ook voorjaarsnota, BZ/2012/283M)
  2. Het Nederlandse aandeel in het nieuwe leningenprogramma aan Griekenland vanuit het EFSF ligt, zoals eerder gemeld in de Kamerbrief over het nieuwe leningenprogramma Griekenland (BFB2012-7398M), binnen de bandbreedte van 6,1% tot 6,2%.
  Het Nederlandse aandeel in de hoofdsom van de reeds goedgekeurde leningen bedraagt circa 4,5 miljard euro.
  Daarnaast is er sprake van een overgarantie van circa 2,9 miljard euro.
  Dit is het risico dat Nederland loopt op de overige medegaranderende lidstaten.
  Het Nederlandse aandeel in de hoofdsom van de totale toegezegde leningen vanuit het EFSF aan Griekenland bedraagt circa 8,9 miljard euro.
  De overgarantie bedraagt circa 5,8 miljard euro.
  In deze bedragen zijn de rentegaranties niet meegenomen, hiervoor verwijs ik u naar de Kamerbrief nieuw leningenprogramma Griekenland (BFB2012-7398m).
 •  Tevens heeft de ECB door haar steunaankopen onder het Securities Markets Programme (SMP) een positie in Griekse staatsobligaties opgebouwd.
  Wanneer Griekenland deze obligaties niet afbetaalt zal er mogelijk op deze portefeuille afgeschreven moeten worden. Eventuele verliezen kunnen via DNB ten laste van de Nederlandse schatkist komen. De ECB maakt alleen het totaalbedrag van de SMP portefeuille bekend; er is dan ook geen openbare informatie over de positie van de ECB in Griekse staatsobligaties
 •  Daarnaast heeft de ECB risico op de nationale Centrale Bank van Griekenland via het Eurosysteem.
  Naast de munten en eurobankbiljetten betreft het hierbij met name de verplichtingen die tot stand komen via het zogenaamde „Target-2 systeem‟ dat directe overboekingen tussen banken binnen de eurozone mogelijk maakt. De Target-2 saldi zijn feitelijk administratieve saldi, worden niet verrekend – wat in principe ook niet nodig is in een muntunie.
  Echter indien een lidstaat met een negatief Target-2 saldo besluit zijn nationale munteenheid opnieuw in te voeren en uit het Eurosysteem te treden dan houdt de nationale Centrale Bank van dat land een schuld ten opzichte van DNB.
  Ik heb de Tweede Kamer hier eerder over geïnformeerd in een Kamerbrief (FM2012-230M).

Reacties zijn gesloten.