Ga naar de inhoud

Volksvertegenwoordigerwat houd dat Eigenlijk in?

 

Het Akkoord van Heerlen
http://www.rodereus.nl/120520_Het_Akkoord_van_Heerlen.MP3

En over het grote aantal smaadschriften dat er verscheen aangaande de inhoud van de gesprekken, hier het werkelijk gezegd, om te voorkomen dat de verzinsels van een aantal betaalde beeldvormers de boventoon gaat voeren, en te voorkomen dat:
“De Leugen Regeert”

Wat Jan na die pijnlijke constatering over het feit dat de Partijtop losgezongen is van de achterban werkelijk zei was het volgende:

Jan Marijnissen:
” *Altijd* het driemanschap laten beklijven…De bestuurlijke ervaring van de PvdA, het Sociale Aspect van de SP, en het groene van Groen-links, dat was voor mij al vanaf 2005 de formule voor een kern van de Nieuwe Regering”

Jan Kuitenbrouwer
“De perfecte mix dus”

Jan Marijnissen:
“Ja, de Perfecte Mix, je moet echt bij hun zijn…”

Hij wil juist Groen-Links stemmers een stem geven in de regering, maar dan wel met een Groen-Links dat inziet dat het Neo-Liberaal Experiment gezien de gigantisch *gestegen* overheidsuitgaven is mislukt, doordat ze zich voor het karretje van de Banken Aristocratie hebben laten spannen.

Laten we de vervuilde Politiek in zijn geheel bij de re-classering aanmelden:

EN ze weer leren hun feitelijke taak uit te voeren *Volksvertegenwoordigen*

En wat is dat dan Volkvertegenwoordiger zijn, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Het betekent dat je een roeping voelt om de in de De Grondwet vastgelegde basisprincipes van de beschaving bewaken.
En de Wetgeving controleren op Grondwettelijkheid!

Mogen we de verdwaalde Volksvertegenwoordigers die nu liever beleggen in Derivaten alvast verzoeken nog eens te kijken naar wat ze ooit beloofden toen ze zitting namen in de Kamer, en de Bankenaristocratie de macht nog niet overgenomen had ?

De originele Belofte:

Niemand kan, als Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, zitting nemen, dan na, alvoorens, in handen van den Voorzitter der algemeene Vergadering, of, deze reeds uitééngegaan zijnde, in handen van den Voorzitter dier Kamer, van welke hij als Lid door de algemeene Vergadering verkozen is, te hebben afgelegd de volgende verklaaring:

“Ik beloof op mijne Burger-trouw, dat ik, als Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, de Staatsregeling met all’ mijn vermogen zal handhaven, en nimmer, op eenigerlei wijze, medewerken, of zal helpen besluiten tot eenig ontwerp, strekkende tot wederïnvoering van het Stadhouderlijk of Foederatief Bestuur, of ter begunstiging van Aristocratie of Regeeringloosheid, maar, met alle mijne magt, dit alles zal tegenwerken.”

“Dit verklaar Ik.”

In de wet staat hoe de leden van de Eerste en Tweede Kamer beloven of zweren dat zij:

 • 1. 
  zich niet hebben laten omkopen en zich niet zullen laten omkopen;
 • 2. 
  zich aan de Grondwet zullen houden;
 • 3. 
  hun werk goed zullen doen.

Uitleg

Voordat de leden van de Eerste en de Tweede Kamer aan het werk gaan, moeten ze een aantal dingen beloven. Dit staat in de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal.

In de eerste plaats moeten ze beloven dat ze niet zich niet laten omkopen. Kamerleden mogen geen geld en cadeaus krijgen van mensen die zo het werk van kamerleden willen beïnvloeden.

In de tweede plaats moeten ze beloven dat ze zich aan de Grondwet zullen houden. Ze mogen geen dingen doen die de Grondwet verbiedt.

In de derde plaats moeten ze beloven dat ze hun werk goed zullen doen.


Hoe wreed om nu het Krimp-Kabinet, ons Volksverzekeringsgeld, domweg te zien overmaken aan de Bank-Verzekeraars aristocratie 🙁

Hier de werkelijke waarden waar een Volksvertegenwoordiger voor zou moeten pal staan, inplaats van te ijveren voor winstmaximalisatie van de beleggersbonussen over zijn tweede baan:

De belangrijkste taak:
Het bewaken van ed Sociale Grondrechten der Bevolking

19.

Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid

 • 1. 
  Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
 • 3. 
  Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
 

20.

Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid

 • 1. 
  De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
 • 3. 
  Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
 

21.

Milieu

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

 

22.

Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing

 • 1. 
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 • 2. 
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 3. 
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
 

 

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *